fbpx

Persondatapolitik

Formålet og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger
Five2one Estate behandler kunde- og personoplysninger for at levere vores assistance i forbindelse med køb, salg og af fast ejendom og under vores Five2one delekoncept.

Grundlaget for vores behandling af kunde- og personoplysninger er således først og fremmest aftalen med kunden og nødvendigheden af at assistere kunden ifb. med køb, salg og finansiering af fast ejendom.

Grundlaget er endvidere det samtykke, der gives ved at bede om vores nyhedsbreve, materiale om Five2one konceptet, stå i vores køber- og sælgerkartotek og modtage materiale vedrørende boliger i Spanien.

Derudover er vi omfattet af hvidvaskloven, som forpligter os til at gennemføre en kundekendskabsprocedure i forbindelse med opgavens løsning.

Du kan finde grundlagene for vores behandling for så vidt angår de almindelige og særlige kategorier af personoplysninger, der indgår i kunde- og opgaveoplysningerne i databeskyttelsesforordningen og hvidvaskloven.

Grundlagene for vores behandling af særlige kategorier af personoplysninger finder du i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (fastlæggelse af et retskrav) og litra g (væsentlig samfundsinteresse, herunder af hensyn til at overholde hvidvaskloven).

Oplysninger om strafbare forhold behandler vi i medfør af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (varetagelse af en berettiget interesse, herunder eksempelvis af hensyn til at overholde hvidvaskloven).

Vi anvender videre grundlaget for behandling af almindelige oplysninger, ”legitim interesse” i artikel 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen i de tilfælde, hvor der er uenighed om vores arbejde, herunder hvis der rejses en klage eller en retssag indledes. Det gør vi fordi, vi vurderer, at vores interesse i at kunne imødegå krav i den sammenhæng vejer tungere end den registreredes interesse i beskytte sit privatliv. Samtidig er det vores vurdering, at den registrerede i tilfælde af en klage-/retssag med rimelighed må forvente, at vi opbevarer og anvender oplysninger om den registrerede.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler alle typer af personoplysninger, herunder almindelige, fortrolige og særlige kategorier/følsomme personoplysninger. Vi indhenter og behandler dog ikke oplysninger om strafbare forhold.

Modtagere og kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader i nødvendigt omfang dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • De relevante parter i opgaverne ved udførelse af vores arbejde ifb. med køb, salg og finansiering af fast ejendom
  • Myndigheder, hvis vi er forpligtede til det
  • Vores revisor og bogholder
  • Vores databehandlere: Leverandørerne af vores mailsystem, vores system til digital underskrift og vores sags- og journaliseringssystem samt deres eventuelle underdatabehandlere

Endelig udveksler vi sags- og kundeoplysninger internt ligesom vi udveksler vi persondata på kunder til købere, sælgere, ejendomsudbydere, promotere, mæglere, agenter, banker eller øvrige partsrepræsentanter med det formål at registrere en kunde som kunde hos Five2one Estate og som led i vores opfyldelse af den opgave, som vi har påtaget os for kunden og som i sagens natur indebærer udveksling af persondata og fortrolige oplysninger.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi videregiver eller overlader ikke personoplysninger til modtagere udenfor EU/EØS, medmindre andet er aftalt på forhånd med kunden.

Hvor personoplysningerne stammer fra
Først og fremmest får vi vores personoplysninger fra vores kunder, når de henvender sig på vores annoncer og sociale medier og giver samtykke til at vi må indsamle disse personoplysninger. Herefter modtager vi oplysninger når kunderne aftaler med os, at vi skal yde dem assistance ifb. med køb/salg/finansiering af fast ejendom eller de ønsker at erhverve en andel af en bolig under Five2one konceptet.

Derudover kan vi efter omstændighederne indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, parter i sagen, øvrige rådgivere eller myndigheder.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi forpligter os til at opbevare personoplysningerne, herunder elektroniske data, i en passende periode efter sagens afslutning, der som udgangspunkt ikke er mindre end 5 år. Vi opbevarer således også alle personoplysninger i en tilsvarende periode.

Dine rettigheder
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Den dataansvarlige – sådan kontakter du os
www.five2oneestate.com ejes af Five2one ApS, cvr. nr 42284548 og du kan kontakte den ansvarlige for overholdelse af persondatareglerne, Jakob Skram-Jensen på info@five2oneestate.com

Vores kontaktformular på hjemmesiden:

Formål

Når man benytter en kontaktformular på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne vende tilbage på henvendelsen.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer, at den besøgende selv har afgivet oplysningerne med henblik på at blive kontaktet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles generelle kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer. Derudover beder vi om en besked, der kan uddybe, hvad henvendelsen drejer sig om. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive hverken videregivet eller overdraget uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger

Hvis der på baggrund af henvendelsen indledes et samarbejde, kundeforhold eller på anden måde skabes en tættere relation, vil personoplysningerne blive opbevaret, så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet. Hvis ikke, vil personoplysningerne blive slettet, når henvendelsen er behandlet.

Ved tilmelding til nyhedsbrev:

Formål

Når man tilmelder sig nyhedsbrevet på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne sende e-mails med nyheder, SMS, tilbud, nye produkter og services, invitationer til arrangementer samt øvrige marketingtiltag.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker baseret på samtykke. Bemærk at man på ethvert tidspunkt kan trække sit samtykke tilbage.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn og e-mail. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden. Personoplysningerne overdrages (ikke videregives) til MailChimp i USA, hvor de anvendes til udsending af nyhedsbreve. MailChimp kan ikke benytte personoplysningerne til egne formål og handler derfor udelukkende på vores instruks. Der er indgået en databehandleraftale med MailChimp og dataoverførsel sker på baggrund af Standard Contractual Clauses (SCC).

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysningerne opbevares, så længe man abonnerer på nyhedsbrevet, eller indtil man trækker sit samtykke tilbage.

Ved tilmelding til et event:

Formål

Når man tilmelder sig et fysisk arrangement (kontaktformular), behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne registrere tilmeldte samt med det formål at kunne sende e-mails med servicebeskeder om arrangementet/webinaret op til og umiddelbart efter afholdelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer, at den besøgende selv har afgivet oplysningerne med henblik på at blive kontaktet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles oftest kontaktoplysninger i form af navn, e-mail, telefonnummer og cvr-nummer, men det kan forekomme, at vi også beder om titel, virksomhed og lignende. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger

Hvis der på baggrund af deltagelsen i et event indledes et samarbejde, kundeforhold eller på anden måde skabes en tættere relation, vil personoplysningerne blive opbevaret, så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet. Hvis ikke, vil personoplysningerne blive slettet, når eventet er afviklet, og henvendelsen er behandlet.

Compare listings

Compare